Realizacja zadań publicznych w roku 2017!

Komenda Hufca ZHP w Kaliszu informuje że w roku 2017 będzie realizowała zadania publiczne.W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. :Realizacja w 2017 roku cyklicznych, pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej.

Miasto Kalisz przyznało dotację na realizację zadania wysokości 30.000 zł.

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn.: Prowadzenie stanicy harcerskiej w Szałe wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania.

Miasto Kalisz przyznało dotację Komendzie Hufca ZHP w Kaliszu wysokości 100.000 zł na 2017 i 2018.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie stanicy 

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację cyklicznych zajęć