Komunikat

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację w 2018 roku.

Zadanie Nr 1.
Organizacja obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla 95 dzieci z rodzin alkoholowych nie uczestniczących w zajęciach realizowanych w świetlicach środowiskowych realizujących pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze zawierające elementy socjoterapii.

Przyznano dotację na 2018 rok zgodnie ze złożoną ofertą Związkowi Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP w Kaliszu – obóz dla 45 dzieci – kwota 47.250 zł.

 

Zadanie Nr 2.
Organizacja obozu profilaktyczno-terapeutycznego w pobliżu miejsca zamieszkania dla 75 dzieci z rodzin alkoholowych nie uczestniczących w zajęciach realizowanych w świetlicach środowiskowych realizujących pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze zawierające elementy socjoterapii.

Przyznano dotację na 2018 rok zgodnie ze złożoną ofertą Związkowi Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP w Kaliszu – obóz dla 75 dzieci – kwota 56.250 zł.