Mały Kaliszanin

Komenda Hufca ZHP Kalisz podsumowała wyniki kwesty ulicznej „Mały Kaliszanin-letni wypoczynek” przeprowadzonej 14 i 15 czerwca. Uzyskaliśmy kwotę 1580,51 pln. Kwota ta zostanie wykorzystana na organizację wypoczynku młodzieży z Kalisza.

Największą aktywnością podczas kwesty wykazały się patrole z 39 KDH, 13 KDH i 36 KDH.

Kaliszanom, którzy nas wspomogli swoimi datkami BARDZO DZIĘKUJEMY!