Krąg Starszyzny Harcerskiej i Seniorów” Żurawie” w Kaliszu

W dniu 8 kwietnia 2014 roku „harcerki-seniorki” spotkały się na przedświątecznej zbiórce w siedzibie Hufca ZHP im ks Stanisława Piotrowskiego w Kaliszu.

W podniosłej atmosferze wspominano hm. Mieczysławę Kulczyńską /1916-1997/ – Druhnę „Winię”, jak ją popularnie nazywano.

Winia odcisnęła na instruktorach /już też seniorach/ pewne piętno, piętno dobroci i mądrości. Jej bezsprzecznie instruktorski talent towarzyszył pokoleniom harcerzy i instruktorów zawsze, gdy stawało się przed dylematem wychowawczym, gdy trzeba było dobrej rady. Już jako 14-letnia dziewczyna w 1930 roku zgromadziła wokół siebie kilkadziesiąt harcerek, tworząc drużynę o nazwie „Żurawie” przy Szkole Powszechnej Nr 5 w Kaliszu.

Mieczysława z domu Nowakiewiczówna, imponowała nietuzinkowymi pomysłami, poświęceniem dla innych oraz niezawodnością. To te cechy pozwoliły jej na udział w Powstaniu Warszawskim, na bohaterskie czyny w dalekiej Kłajpedzie po przymusowej wywózce z kraju, na wychowywanie dziecka wziętego z sierocińca, na służenie zawsze i wszystkim. Winia przywdziewała harcerski mundur przez 70 lat, zgodnie z jej wolą stał się także ostatnim jej ubraniem; w mundurze wyruszyła na „Wieczną Wartę”.

W tej atmosferze pełnej dobrych harcerskich wspomnień, podjęta została poważna decyzja. Postanowiono przyjąć nową nazwę naszego kręgu seniorek, która brzmi: Krąg Starszyzny Harcerskiej i Seniorów „Żurawie” w Kaliszu. To postanowienie, to hołd żyjących instruktorów-seniorów dla druhny Wini, jak i dla wszystkich kaliskich instruktorów harcerskich, których nie ma już wśród nas.